(0312) 381 99 99

Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemizde kalite çalışmaları “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine

Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlıkta Kalite Standartları- Hastane seti doğrultusunda yürütülmektedir. Kalite Yönetim Birimimiz; hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme, geliştirme ilkelerinden hareketle sağlık hizmet kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi ve sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

SKS-Hastane setine göre hastanemiz kalite çalışmaları 5 boyutta ele alınmaktadır.

Kurumsal Hizmetler Boyutu; hastanede tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

 

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

Sağlık Hizmetleri Boyutu; hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Destek Hizmetleri Boyutu; tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimi Boyutu; belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik Bazlı Göstergeler

KOMİTE ve EKİPLERİMİZ

Komite ve ekiplerimiz yılda 4 kez periyodik olarak toplantı yapmakta ve görev alanlarına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir.

KOMİTELER                                                                             EKİPLER          

Hasta Güvenliği Komitesi                                         Öz Değerlendirme-İç Tetkik Ekibi

Çalışan Güvenliği Komitesi                                      Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi                                     Bina Turları Ekibi

Hasta Deneyimi Komitesi                                         Mavi Kod Ekibi

Eğitim Komitesi                                                         Beyaz Kod Ekibi

Tesis Güvenliği Komitesi                                          Pembe Kod Ekibi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu                            Kırmızı Kod Ekibi

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Komitesi                      İlaç Yönetimi Ekibi

    Nütrisyon Ekibi

    Beyin Ölümü Tanı Ekibi

    Transfüzyon Ekibi